تصمیم گرفتم که در نیمه اول سال 95 چند هدفم رو عملی کنم.

- شنام رو بهبود بدم طوری که نخوام به میله فکر کنم 

- کوهنوردی، البته در حد چند کوه کوچیک و شاید دماوند و در دی ماه فتح کنم 

- دفاع پایان نامه

- تولیمو رو امتحان بدم و مدرک بگیرم منبع : امروز من |سال 95 منبع : امروز من |سال 95 منبع : امروز من |سال 95 منبع : امروز من |سال 95 منبع : |سال 95 منبع : امروز من |سال 95 منبع : امروز من |سال 95 منبع : امروز من |سال 95 منبع : |سال 95
برچسب ها :